Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с.Скибин
Жашківський район, Черкаська область

Організація медичного обслуговування

Організація медичного обслуговування

Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти "Сонечко" здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

У закладі дошкільної освіти "Сонечко" створенні відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дитини. Надається базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини. У закладі є медичний кабінет. Забезпечується різнобічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, психічних та фізичних особливостей. Медико-профілактичні заходи здійснює безпосередньо старша медична сестра. Надається невідкладна медична допомога дітям у разі гострого захворювання або травми.

З перших днів перебування дитини у закладі ведеться постійний контроль за станом здоров’я дошкільників. Насамперед це аналіз та діагностика, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створити інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров'я. Старша медична сестра у присутності вихователів оглядають дітей та обмінюються думками про стан здоров'я малюків. На основі медичних показників заповнюють «Карти здоров'я». Аналіз інформаційної бази здоров'я виводить на визначення певного рівня здоров’я кожної дитини, відсутність або наявність у неї захворювання, які потребують лікування та реабілітації. Згідно діагнозів укомплектовуються групи здоров'я.

 

Старшою медичною сестрою контролюється ефективність виконання оздоровчих, протиепідемічних, лікувально-профілактичних заходів. Огляд дітей на педикульоз проводиться один раз на тиждень із записом у відповідний журнал «Огляд дітей на коросту та педикульоз».

Кожного дня вихователями проводяться різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи з вихованцями.

Результати контрольно-аналітичної діяльності з фізичного виховання засвідчили, що робота з цього питання ведеться в певній системі, тримається постійно на контролі.

Здійснюється організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в закладі. Зроблені та обладнані куточки для проведення санітарно-просвітницької роботи, які доступні для батьків. Проводяться бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди на санітарно-гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Проводяться групові бесіди для батьків, діти яких знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань. Медичним працівником складається план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно. Медпрацівник бере участь у роботі консультпункту закладу згідно плану роботи.

Оформленні методичні папки на допомогу вихователям з актуальних питань гігієнічного виховання дітей, завдяки яким вихователь допомагає батькам у відношенні гігієнічного виховання дитини і охорони її здоров'я. Для санітарно-просвітницької роботи використовуються різні методи і заходи. Основними є усні, наочно-друковані матеріали, наочність.

Щомісяця старшою медичною сестрою проводиться облік захворюваності дітей. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлюються в порівняльних таблицях, графіках, діаграмах. За результатами аналізу складаються заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей в закладі.

З метою запобігання захворюваності плануються і аналізуються фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, днів здоров'я. Два рази на рік проводиться оцінка фізичної підготовленості дітей. Контролюється дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп.

Проводяться лекції для батьків для надання необхідної інформації щодо запобігання хвороб, про надання необхідної першої медичної допомоги, організовано роботу консультпункту. У кожній групі є куточок здоров'я для батьків, в якому висвітлюються ті чи інші теми щодо зміцнення дитячого організму.

Один раз на рік в плановому порядку проводиться диспансерний огляд дітей. Лікарі оглядають дитину, роблять висновок про стан її здоров’я, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування. Інформація про результати медичних оглядів передається керівництву лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання дитини.

Сестра медична старша збирає інформацію про передбачуване медичне обслуговування дітей у дитячому закладі, усуває недоліки, контролює та перевіряє своєчасність їх виконання.

В закладі дошкільної освіти планомірно і систематично ведеться ділова документація:

- медична карта дитини (ф.026/0)

- контрольна карта диспансерного нагляду (ф.030.0)

- карта профілактичних щеплень (ф.063.0)

- індивідуальна карта (ф.063.1/0)

- журнал обліку профілактичних щеплень (ф.064/0)

- екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф.058/0)

- журнал обліку інфекційних захворювань (ф.060/0)

- журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф.038/0).

При інфекційному захворюванні, гострому харчовому отруєнні сестра медична старша надає повідомлення, встановлює карантин, проводить профілактичні заходи. У закладі створені всі необхідні умови для фізичного, розумового виховання дитини. Результати обов'язково доводяться у встановленому МОЗ порядку до педагогічного персоналу та батьків. Діти, які знаходяться на диспансерному обліку, додатково обстежуються лікарями згідно захворювання. Висновки заносяться у диспансерний журнал.

Погода

Логін: *

Пароль: *